Organizacje szkolne

 W NASZEJ SZKOLE JESTEŚ KIMŚ.

Działający w szkole Samorząd Uczniowski pomaga realizować pomysły dzieci na przyjemne
i twórcze spędzanie wolnego czasu.

Celem Działań Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły,wzbogacanie tradycji Szkoły,kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań, uczenie się demokratycznych form współżycia; kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażania własnych poglądów i poszanowania odmiennych, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji,kształtowanie postawy proekologicznej, udział w akcjach charytatywnych, tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich.


 Czuwaj!  


W szkole działają Drużyny Nieprzetartego Szlaku – zuchowa i harcerska. 

Drużyna Nieprzetartego Szlaku ma w naszej szkole długie i szczytne tradycje. Istnieje niemalże od początku istnienia szkoły. Urządzane są obietnice zuchowe i przyrzeczenia harcerskie. Wspólne imprezy, ogniska i rajdy uprzyjemniają uczniom rok szkolny. 


Klub Przyjaciół Zjednoczonej Europy 

działa w gimnazjum od wielu lat. Organizuje spotkania, które przybliżają uczniom problemy związane z Unią Europejską, m.in. zorganizowaną imprezą "Europo witaj nam". Poszczególne klasy przygotowały ciekawostki związane z krajami Europy. Uczniowie bawiąc się świetnie, poznali zwyczaje innych narodów europejskich.

 PCK

Wypadki mogą wydarzyć się szybko i niespodziewanie. Natychmiastowa pomoc często należy do członków rodziny, kolegów czy osób postronnych. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna każdemu z nas. Z tego powodu zapraszamy do naszej szkoły Instruktorów PCK, którzy prowadzą szkolenia i pokazy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie poszerzają wiedzę na lekcjach biologii i zajęciach pozalekcyjnych.W ramach Szkolnego Koła PCK  uczniowie mogą rozwijać swoje predyspozycje do pracy społecznej. Zarówno na terenie szkoły jak i Zakładu Leczniczo - Wychowawczego przeprowadzanych jest wiele pogadanek, konkursów i zabaw.

Szkolne Koło Wolontariatu „Ziomki 28”


Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

                                                                                                          Jan Paweł II


Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.