Ogłoszenia

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 Nauka w Tej szkole jest ostatnim etapem kształcenia przygotowującego do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Obejmuje IV etap edukacyjny (po ukończeniu gimnazjum).
Nabór Dzieci i Młodzieży do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
trwa przez cały czas.
Warunkiem przyjęcia uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest:
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz podanie Rodzica bądź Opiekuna Prawnego z prośbą o przyjęcie syna/córki do tut. Szkoły.
Atutami szkoły są:
wykwalifikowana kadra,
profesjonalna opieka
nauczyciele specjaliści
wszechstronne kształcenie
atrakcyjność i różnorodność programowa
nowoczesne terapie (EEG Biofeedback, Terapia Metodą Tomatisa)
nowoczesne metody pracy
przyjazna atmosfera
poczucie bezpieczeństwa
przygotowanie do samodzielnego życia
nauka zawodów
zajęcia praktyczne
W ramach przysposobienia do pracy zajęcia odbywają się w zmodernizowanych, dobrze wyposażonych salach i pracowniach, gdzie największy nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne i ich użyteczność w codziennym życiu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NAS PRZEZ CAŁY ROK!
Nabór Uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 28 
w Częstochowie
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 28
z oddziałami gimnazjum
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Św. Barbary 9/11
42-200 Częstochowa
DOJAZD DO SZKOŁY AUTOBUSAMI LINII 1131

Do klas pierwszych wszystkich typów szkół:
1) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 28 przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
2) do klasy pierwszej Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
3) podstawą przyjęcia do klasy pierwszej we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej odpowiedniego typu szkoły: Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 28, oddziałów gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
b) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum.
c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły
4) nabór kandydatów do klas pierwszych może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia,
a) jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną,
b) do klas pierwszych już istniejących, uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego.
Do pozostałych klas we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu
1) rekrutacja uczniów do pozostałych klas we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu trwa przez cały rok szkolny,
2) warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 28 z oddziałami gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,
b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego.

OGŁOSZENIE!

Zaczął się czas rozliczenia naszych rocznych PIT- ów. Również naszą szkołę możesz wesprzeć przekazując nam 1% swojego podatku. Wystarczy wpisać numer KRS 0000030843 zdjęcie poniżej i dopisać cel szczegółowy Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie. Za każdą złotówkę już teraz dziękujemy i na pewno spożytkujemy ją jak najlepiej z myślą o naszych uczniach.