Projekty i programy

Projekt Edukacyjny - "Częstochowa w walce o niepodległość i niezawisłość". 

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, jako jeden z koordynatorów projektu, pragniemy zaprosić uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się  i uczestnictwa w projekcie edukacyjnym - "Częstochowa
w walce o niepodległość i niezawisłość".Projekt będzie  dotyczyć zbliżających się rocznic i  wielkich wydarzeń historycznych, które dokonywały się również w Naszej małej Ojczyźnie – Częstochowie. I etap (rok szkolny 2017/2018)obejmuje „Częstochowa 1917 - spotkanie z Marszałkiem Józefem Piłsudskim” i „Częstochowa 1918 - listopad 1918 w Częstochowie”. II etap rok szkolny 2018/2019 to „Częstochowa we wrześniu 1939 r.”Projekt jest kontynuacją projektów edukacyjnych „Częstochowianie w marszu do Niepodległej", "Częstochowianie w czasie II wojny światowej”, "Częstochowa w czasie XX-lecia międzywojennego", "Częstochowa 1826-1914".  Poprzez projekt chcemy przedstawić historyczną spuściznę społeczności miasta. Pragniemy, by akcja była naszym wspólnym przedsięwzięciem dlatego też aktywnie włączyliśmy się we wszystkie jej etapy. Projekt realizowany będzie od października 2017 do września 2019 roku.
Organizatorami są między innymi: Urząd Miasta Częstochowy, Muzeum Częstochowskie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Stowarzyszenie Reduta Częstochowa, Związek Piłsudczyków RP, oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 28 wśród innych szkół.O realizacji projektu, jego kolejnych etapach i wynikach będziemy informować  także na stronie internetowej szkoły.Prace nad projektem rozpoczęliśmy od wspólnego opracowania logotypu przedsięwzięcia. Po wielu próbach na lekcji informatyki i plastyki wyłoniliśmy zwycięzce czyli znak, który będzie nam towarzyszył  w pracach nad dwuletnim projektem. 

  

Ogólnopolski Program - „Moje miasto bez elektrośmieci” 

ZSS Nr 28 przystąpił w 2014 roku do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci".To autorski pomysł ElektroEko na pomoc dla samorządów we wdrażaniu zapisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, wynikających z nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach.
Celem programu „Moje miasto bez elektrośmieci” jest nagradzanie prawidłowych postaw mieszkańców, co prowadzi do dużo silniejszego utrwalania pozytywnych nawyków. Program ten adresowany jest do szkół podstawowych i przedszkoli oraz gmin. Nasza szkoła już kolejny rok szkolny - 2017/2018 bierze udział w realizacji tego programu i przyczynia się tym samym do ochrony naszego środowiska naturalnego. Koordynatorami programu w szkole są panie – Mirosława Anzorge i Jolanta Górawska. Systematycznie, zachęcając uczniów szkoły, rodziców oraz społeczność lokalną organizują z uczniami zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu otrzymujemy pakiety bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Otrzymując bony oświatowe mamy możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego w ramach którego możemy wyposażać szkołę w nowe pomoce dydaktyczne.Program "Moje miasto bez elektrośmici" popierają najważniejsze instytucje tj. Ministerstwo Środowiska, Minister Edukacji Narodowej oraz Związek Miast Polskich.


Projekt gimnazjalny „Drzemią w nas różne talenty”, jak możemy
je rozwijać?

Uczestnikami projektu są uczniowie klasy II gimnazjum. Klasa jest zespołem uczniów, który bardzo aktywnie angażuje się w życie szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności artystycznej, plastyczno-technicznej, przyrodniczo-ekologicznej, sportowej. Uczniowie posiadają predyspozycje w kierunku wyżej wymienionych
form aktywności, a także dużą ciekawość poznawczą i motywację twórczą.
Głównym celem projektu jest rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności, zainteresowań, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka oraz promowanie osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

- rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w ramach różnych

sfer działalności,

- stymulowanie rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań,

- wzrost aktywności twórczej uczniów, kreatywności,

- kształtowanie postaw artystycznych,

- promocja talentów i uzdolnień,

- rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, planowania
i organizowania własnej pracy, planowania własnego rozwoju,

- nauka efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności,

dokonywania samooceny,

- rozwijanie postawy poszukującej,

- wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych,

- doskonalenie umiejętności autoprezentacji,

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i w zespole klasowym,

- tworzenie atmosfery zabawy i przyjaznego współzawodnictwa.

Czas trwania projektu:

od października 2017 r. do kwietnia 2018 r.
W tym czasie uczniowie będą uczestniczyli w cyklu zajęć rozwijających ich zdolności. Będą to zajęcia w ramach kół zainteresowań: koła muzycznego, koła teatralnego, koła ekologicznego, koła sportowego. Udział w akademiach szkolnych, muzycznych imprezach środowiskowych, olimpiadach i międzyszkolnych rozgrywkach sportowych, szkolnych warsztatach ekologicznych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych, warsztatach przy współudziale młodzieży ze szkolnego koła wolontariatu w Zespole Szkół im.
J. Kochanowskiego w Częstochowie będzie okazją do rozwijania zdolności i realizacji pasji. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalno-artystycznych w ramach uczestnictwa w projekcie „Tolerancja dla niepełnosprawności”.

Każdy uczeń będzie realizował zadania zgodnie z zawartym w projekcie kontraktem.
Ustalono plan działań. Uczniowie zostali zapoznani z harmonogramem konsultacji
z nauczycielami - opiekunami projektu.

Efektem końcowym będzie publiczne zaprezentowanie (na terenie szkoły,
w obecności zaproszonych gości) swoich talentów, wytworów prac, prezentacji
z przebiegu projektu, oraz podsumowanie i ocena zrealizowanych zadań, wkładu pracy uczniów.

PROJEKT SZKOLNY MOJA MAŁA OJCZYZNA”

rok szkolny 2017/2018

Poprzez realizację tego projektu nauczyciele naszej szkoły pragną przekazać uczniom wiedzę
o mieście, w którym mieszkają oraz ludziach i instytucjach pełniących ważną rolę w życiu społecznym danego środowiska.

Termin patriotyzm wywodzi się z greckiego patriotes i łacińskiego patrius, oznacza stosunek do ojczyzny rozumianej jako kraj rodzinny, miejsce zamieszkania oraz emocjonalne z nią powiązanie.

Wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna ma służyć kształtowaniu osobowości młodego pokolenia, postaw jednostki we własnym społeczeństwie, a także spraw związanych z miejscem tego społeczeństwa w świecie. Posiada własną problematykę, która stanowi poczucie przynależności do określonej grupy narodowej, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują.

Kształtowanie pojęcia „Polak” zaczyna się od rozumienia tego, że mieszkamy na tym samym terytorium i mówimy tym samym językiem. Na etapie szkoły podstawowej celem wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.

Głównym założeniem projektu jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o mieście, historii, położeniu geograficznym, znajomości zabytków i folkloru. W projekcie ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku uczniów i ich możliwości poznawczych:

Apele edukacyjne:

Ludzie zasłużeni dla Częstochowy”

Ważne miejsca w Częstochowie”

Atrakcje Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”

Wyjscia do muzeum:

Częstochowskie Muzeum Produkcji Zapałek

Częstochowskie Muzeum Historii Kolei

Częstochowskie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

Udział w konkursach fotograficznych, plastycznych i akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących w naszym mieście.

Koordynatorzy projektu:

I. Woźnicka

M. Górecka

D. Kamińska

Nauczyciele współpracujący:

S. Bajor-Goudy

P. Gorzałka

A. Buchlińska

M. Mitek

PROJEKT EDUKACYJNY - „TOLERANCJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Tolerancja dla niepełnosprawności”. Autorem projektu jest p.Witold Biel z Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie. Celem projektu kierowanego do ucznia gimnazjum, jest promowanie obrazu osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnego obywatela społeczności, przeciwdziałania marginalizacji
i dyskryminacji oraz kształtowanie w młodym pokoleniu postaw akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych. Wspólne warsztaty, zabawa, śpiew, taniec jest doskonałą formą kształtowania pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności. Spotkania dają okazję bezpośredniego kontaktu, poznania, nawiązywania przyjaźni, współpracy, integracji. Młodzież ze szkół masowych ma również możliwość poznania uzdolnień swoich mniej sprawnych kolegów. Przygotowany przez prowadzącego cykl spotkań umożliwia rozwój społeczny każdego dziecka, uczy postaw wrażliwości i odpowiedzialności.
Koordynatorzy projektu:
Mirosława Anzorge
Jolanta Górawska
Zbyszek Patrzykont