Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczêcie zajêæ dydaktyczno-wychowawczych

4 wrzeœnia 2017 r.

 

 

2.

Zimowa przerwa œwiąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

 

3.

Ferie zimowe

15-28 stycznia    2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,
zachodniopomorskie

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,
pomorskie, śląskie

12-25 lutego    2018 r.

województwa:    kujawsko-pomorskie,  
 lubuskie,    ma³opolskie,    świętokrzyskie, wielkopolskie

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5

Egzamin gimnazjalny

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa),
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
(czwartek), z zakresu przedmiotów przyrodniczych
– godz. 9:00,  z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek),
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00, 
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

6

Zakończenie zajęć  dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

7

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.