Konkursy

Regulamin Konkursu Fotograficznego Nieodkryte miejsca Częstochowy”, II etap projektu edukacyjnego „CZĘSTOsięCHOWA - Nieodkryta Częstochowa”
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorami konkursu fotograficznego „Nieodkryte miejsca Częstochowy” jest:
Zespół Szkół Specjalnych nr 28
Zespół Szkół Technicznych.
2. Konkurs jest elementem towarzyszącym projektu edukacyjnego
CZĘSTOsięCHOWA- Nieodkryta Częstochowa”
3. Celem konkursu jest:
- ukazanie pięknej architektury Częstochowy i jej okolic,
- inspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych,
- dostrzeganie historycznych perełek architektonicznych oraz miejsc mniej znanych, lecz istotnych dla danej dzielnicy Częstochowy,
- rozwijanie u młodzieży poczucia piękna i estetyki oraz umiejętności obserwacji ważnych miejsc z najbliższego otoczenia i jej dokumentowania,
- popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
5. Wszystkie pytania należy kierować na adres e- mail: zssnr28@wp.plkontakt bezpośredni: Dorota Kamińska tel. 515252072, e-mail dorota.kam69@gmail.com (z dopiskiem konkurs fotograficzny)
6. Konkurs rozpoczyna się: styczeń 2018r. trwa do 15 maja 2018r.
7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Zdjęcia należy nadsyłać na Konkurs osobiście lub pocztą do organizatora, na adres szkoły:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 ul. Św. Barbary 9/11 42-226 Częstochowa.
Wydrukowane fotografie zostają nadesłane w formacie A4 oraz zapisane w formacie JPG (na płytach DVD/CD).
4. Każde zdjęcie wysłane przez jednego autora musi zawierać tę samą nazwę oznaczoną kolejnym numerem, np. autor01, autor02, autor03 itd. Prace mają być opatrzone z tyłu także tytułem zdjęcia. Płyta DVD/CD podpisana imię i nazwisko autora.
5. Do prac proszę załączyć pismo przewodnie (kwestionariusz zgłoszeniowy), zawierające: Tytuł pracy i opis sfotografowanego miejsca, imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy autora lub opiekuna prawnego autora, wiek autora, szkołę do której uczęszcza autor, adres mailowy oraz dane kontaktowe opiekuna.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestnika.
7. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że jest autorem i przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do fotografii.
8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.
10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.
III. Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami konkursowymi przyjmowane będą do 15 maja 2018r. na adres szkoły:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 ul. Św. Barbary 9/11 42-226 Częstochowa
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę, na umieszczenie nadesłanych prac i danych osobowych autora: w materiałach propagujących projekt, a także w czasie organizacji wystawy pokonkursowej .
IV. Ocena prac
1. Wszystkie prace (fotografie) nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury.
2. Jury dokona oceny po wyznaczonym terminie nadsyłania prac. Podczas oceny szczególną uwagę zwróci na: jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.
3. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidywane są nagrody rzeczowe i dyplomy.
4. Każdy Uczestnik, którego zdjęcia zostaną nagrodzone otrzyma od organizatora wiadomość e-mail z informacją do 25 maja 2018r.
5. Wręczenie nagród nastąpi na podsumowaniu projektu edukacyjnego „CZĘSTOsięCHOWA - Nieodkryta Częstochowa” na Konferencji Naukowej współorganizowanej z Akademią Jana Długosza - czerwiec 2018r
Załącznik: karta zgłoszeniowa
UWAGA!
Osobny kwestionariusz należy dołączyć do każdej z nadesłanych prac.
Nazwisko:………………………………………………………………………………………..
Szkoła/Placówka:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Tytuł pracy……………………………………………………………………………………….
Nazwa sfotografowanego miejsca……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Wiek:…………………………………………………………………………………………….
Klasa:……………………………………………………………………………………………
Email:…………………………………………..Telefon kontaktowy:………………………….
Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………
Opiekun:…………………………………………………………………………………………
email:……………..………………………..Telefon kontaktowy:……………………………...

 II Miejski Konkursu Jak się kręci świat pieniądza? pod patronatem Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Dariusza Jadczyka Prezesa Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan
§1
ORGANIZATORZY
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Edukacji
Wydział Polityki Społecznej
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju.
Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie.
Politechnika Częstochowska ,Wydział Zarządzania.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.

CELE KONKURSU
Edukacja finansowa i ekonomiczna dzieci i młodzieży.
Propagowanie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.
Poszerzenie wiedzy o systemie bankowym i finansach.
Kształtowanie kompetencji z obszaru finansów osobistych.
Przygotowanie młodych ludzi, do podejmowania racjonalnych i korzystnych dla siebie decyzji finansowych.
Odkrywanie talentów plastycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

CZAS TRWANIA KONKURSU
marzec – czerwiec 2018 r.
 Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej www.czestochowa.pl i www.sod.edu.plRegulamin Konkursu może ulec zmianom; wszelkie zmiany będą obowiązywać z chwilą umieszczenia na stronie internetowej www.czestochowa.pl i www.sod.edu.plW sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje organizator,a w czasie oceny decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.Informacje o konkursie można uzyskać w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, tel. 34 362 51 05 wew.107 lub e-mail: j.mazniewska@sod.edu.pl.

 
Zespół Szkół Specjalnych nr 28 serdecznie zaprasza uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Międzynarodowym Konkursie Pieśnii Piosenki Patriotycznej pt.: „SERCEM WYŚPIEWANE” w ramach projektu:Częstochowa o wolność i niezawisłość”. Termin nadsyłania prac: 15 maja 2018r.
Regulamin Międzynarodowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pt.: „SERCEM WYŚPIEWANE”w ramach projektu: „Częstochowa o wolność i niezawisłość”
 I Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
II Celem Konkursu jest:
- wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i scenicznych.
- wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
- popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej
-pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
- umacnianie świadomości narodowej
-kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.
-Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dostarczenia, w wyznaczonym terminie, do ZSS nr 28 w Częstochowie zapisane na płycie DVD (format DVD/MP4/AVI) maksymalnie dwie prezentacje konkursowe, których czas łącznej projekcji ma nie przekroczy12 minut.
pierwszy, wybrany z utworów podanych w Załączniku nr 1 , drugi utwór niespodzianka (dowolną inną pieśń patriotyczną pod warunkiem, że odpowiada ona poniższym kryteriom).
Za utwór patriotyczny uznaje się:
pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym,
piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność,
piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,
|piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.
Kryteria oceny wykonywanych utworów:
dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
- oryginalność interpretacji,
-staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa),
-ogólny wyraz artystyczny, stroje, scenografia, klimat czasu.
Do płyty dostarczyć należy KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA z danymi wg wzoru (Załącznik nr 2), Adres i nazwa placówki, nr telefonu do osoby kontaktowej oraz e-mail, tytuły utworów., Imię, nazwisko i wiek ucznia lub uczniów występujących w prezentacji., Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Załącznik nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników konkursu. 
I Nagrody. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Laureaci i wyróżnieni zostaną zaproszeni do udziału w finale Projektu „Częstochowa o wolność i niezawisłość”. Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej szkoły: zssnr28.info 31 maja 2018r.
II Terminy. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie. Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel opiekun, który przekazuje/przesyła organizatorowi wypełnione załączniki oraz przygotowane nagrania w terminie do 15 maja 2018r. Przesłane materiały zostają własnością organizatora i mogą być wykorzystane do działań związanych z promocją projektu.
Adres organizatora:Zespół Szkół Specjalnych nr 28, ul. św. Barbary 9/11, 42-200 Częstochowa Z dopiskiem: „ Sercem wyśpiewane”. Kontakt: nauczyciele.zss28@wp.pl
Załącznik nr 1 Repertuar do wyboru: 1.„Warszawianka 1831 r.”, 2. „Rota”, 3. „My Pierwsza Brygada”, 4. „O mój rozmarynie”, 5. „Piechota” 6. „Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani”, 7. „Przybyli ułani pod okienko”, 8. „Rozkwitają pąki białych róż”, 9. „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, 10. „Rozszumiały się wierzby płaczące”, 11. „Czerwone maki na Monte Cassino”, 12. „Hej chłopcy, bagnet na broń”, 13. „Pałacyk Michla”, 14. „Hymn Sybiraków”, 15. „Modlitwa obozowa”, 16. „Warszawskie dzieci”17. „Biały krzyż”, 18. „Historia Roja”, 19. „Ostatni list”, 20. „Honor i gniew”, 21. „Mury”, 22. „Ballada o Janku Wiśniewskim”, 23. „Piosenka dla córki”, 24.„Żeby Polska była Polską”, 25.„Taki kraj”\
Załącznik nr 2 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Dane uczestnika

imię i nazwisko uczestnika:

…………………………………………

wiek, nazwa i adres szkoły/placówki:

………………………………………..

telefon szkoły/placówki, miejscowość:

……………………………………

Tytuły pieśni:

1………………………………………

2…………………………………………

Opracowanie powstało pod kierunkiem:

…………………………………….

Oświadczenie opiekuna prawnego

Jako opiekun prawny dziecka ………………………………..… (imię i nazwisko dziecka) zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu* i zawarte w nim postanowienia.

…………………………………..

Podpis

*Treść regulaminu I KARTA ZGŁOSZENIA dostępna na stronie zssnr28.info


Załącznik nr 3


ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W Międzynarodowym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej pt.: „SERCEM WYŚPIEWANE”

w ramach projektu: „Częstochowa o wolność i niezawisłość”


Ja niżej podpisany/a, jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na udział

…………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka


w Międzynarodowym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej

pt.: „SERCEM WYŚPIEWANE”

w ramach projektu: „Częstochowa o wolność i niezawisłość”na zasadach określonych w Regulaminie.


W imieniu uczestnika konkursu jako jego przedstawiciel ustawowy oświadczam, że:


  1. Akceptuję w całości postanowienia Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pt.: „SERCEM WYŚPIEWANE”w ramach projektu: „Częstochowa o wolność i niezawisłość”

  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika konkursu w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1182 ze zm.)

  3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej przez uczestnika prezentacji konkursowej w działaniach promocyjnych związanych z konkursem i projektem........................................... …........................................................................................

miejscowość i data podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu