Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

KOŁO EKOLOGICZNE

Na zajęciach koła prowadzonych pod kierunkiem p. M. Anzorge i p. J. Górawskiej uczniowie starają się jak najlepiej poznać najbliższe środowisko przyrodnicze, po to, aby wszelkie działania, których się podejmują były skierowane na jego poprawę. Nadrzędnym celem programu koła jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw uczniów zgodnych z etyką ekologiczną. Program służy nie tylko pogłębianiu i poznaniu nowej wiedzy ale pobudza aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje włąściwe postawy. Pomaga dzieciom ciekawie i pożytecznie spędzić czas wolny

Celem koła ekologicznego jest:
Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u dzieci,
Rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
zapoznanie uczniów z zależnościami zachodzącymi między organizmem a jego środowiskiem oraz między działalnością człowieka a przyrodą, poznanie problemów ekologicznych najbliższego i dalszego środowiska, dostrzeganie zagrożeń ekologicznych, kształtowanie umiejętności dotyczących poznania środowiska i działania w nim
 projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń, nauka ekologicznego życia we własnym domu 
poznanie ważniejszych motywów oraz sposobów i ochrony i kształtowania środowiska, 
kształtowanie proekologicznych postaw u dzieci, doskonalenie różnych umiejętności, 
 twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy, współodpowiedzialność za środowisko.
Udział uczniów w imprezach ekologicznych i akcjach porządkowych - współpraca z innymi instytucjami na rzecz ekologii i środowiska
 22 września - „Akcja Sprzątania Świata”. Spotkanie z młodzieżą Koła Wolontariatu z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego, wspólne sprzątanie terenu wokół szkoły, praktyczna segregacja śmieci.
10 października -
 „Święto Drzewa „– Przygotowanie scenek na temat ochrony lasu.
22 Kwietnia - „Światowy Dzień Ziemi”. Szkolny Konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy ekologicznej. 
Wycieczka do Muzeum Górnictwa – udział w obchodach Tygodnia Ziemi. 
Uczestnictwo w warsztatach ekologicznych w Multicentrum ZOODIAK.                  
Zbiórka elektośmieci w szkole,  zbiórka żywności dla schroniska przy ul. Gilowej w Częstochowie, dokarmianie ptaków zimą.
W ramach koła ekologicznego uczniowie cyklicznie uczestniczą w warsztatach ekologicznych, imprezach ekologicznych m. in. Powiatowych Konkursach Wiedzy Ekologicznej, Powiatowych Konkursach Plastycznych, zdobywają w sposób praktyczny wiedzę na temat ochrony środowiska.Uczniowie uczą się o segregowaniu śmieci i w jaki sposób można je ponownie przetworzyć. 
W roku szkolnym przystąpiliśmy do programu 
MOJE- MIASTO- BEZ - ELEKTROŚMIECI
KOŁO MUZYCZNE
Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, pomaga mu w trudnościach dnia codziennego, rozwija jego wrażliwość i pobudza wyobraźnię. Udział w zajęciach koła pozwala uczniowi na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i umiejętności muzycznych poprzez śpiew, wspólne muzykowanie, naukę gry na instrumentach, przygotowywanie występów artystycznych.  W ramach zajęć, prowadzonych w pracowni muzycznej pod kierunkiem p. Z. Patrzykonta uczniowie rozwijają swoje zamiłowania do śpiewu i gry na instrumentach muzycznych.

 KOŁO KULINARNE

Zajęcia kulinarne prowadzone są w naszej szkole przez p. E. Rak. Głównym celem zajęć jest zainteresowanie dzieci zajęciami  kulinariami, jako umiejętności pożytecznej, wykorzystywanej w życiu codziennym, jak również, jako formę spędzania czasu wolnego, mogącej rozwinąć się w interesującą pasję życiową. Na zajęciach koła uczniowie zapoznają się z tematyką zdrowego odżywiania, oraz kształtują nawyki zdrowego, aktywnego i przyjemnego spędzania czasu wolnego, zdobywają umiejętności przygotowywania posiłków - gotowania prostych dań obiadowych, przygotowywania sałatek i surówek, pieczenia ciast i ciasteczek. Uczą się sporządzania listy zakupów artykułów spożywczych niezbędnych w kuchni na bieżąco oraz potrzebnych na zaplanowane potrawy. Doskonalą umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni oraz poznają jego wszechstronne zastosowania. 

KOŁO PLASTYCZNE „MAJSTERKI”

Plastyka jest dziedziną sztuki, która stwarza możliwości rozwoju każdego dziecka w wieku szkolnym. Celem zajęć koła plastycznego jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.

KOŁO TEATRALNE

Chcąc rozwijać pasję i uzdolnienia uczniów naszej szkoły p. Karina Goldsztajn - Szczęszczek utworzyła Szkolne Koło Teatralne. Teatr rozwija twórczą aktywność, wiarę w siebie, wyzwala kreatywne postawy, rozwija wrażliwość estetyczną, integruje uczniów, uczy tolerancji, wzajemnego szacunku oraz wskazuje alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego. Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Na zajęciach dzieci ćwiczą sztukę poprawnej wymowy, poprawiają dykcję, śpiew, często wykonują również dekoracje do wystawianych przedstawień. Oglądają sztuki teatralne.