Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie plastycznym!

Harcerska Olimpiada U?miechu

Harcerska Olimpiada U?miechu

Oto kilka zdj?? z naszego udzia?u w spotkaniu dru?yn harcerskich!

zobacz zdjęcia »

Obchody Dnia Niepodleg?o?ci

Obchody Dnia Niepodleg?o?ci

Jak co roku spotkali?my si? na uroczystej akademii z okazji Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?. Tegoroczne obchody w naszej szkole by?y wyj?tkowe jak okr?g?a rocznica tego? wydarzenia.

zobacz zdjęcia »

Lekcja biblioteczna

Lekcja biblioteczna

?wietnie bawili?my si?, jednocze?nie zdobywaj?c wiedz?, podzas lekcji bibliotecznej!

zobacz zdjęcia »

Gra miejska

Gra miejska

Tak prezentuje si? na zdj?ciach nasz udzia? w grze miejskiej: „Cz?stochowa o wolno?? i niezawis?o??”.

zobacz zdjęcia »

Wizyta w Alpakarni

Wizyta w Alpakarni

Oto fotograficzna relacja z wycieczki do minizoo pod Cz?stochow?!

zobacz zdjęcia »

Dzie? Nauczyciela

Dzie? Nauczyciela

Pi?tkowy wyst?p uczniów i nauczycieli z okazji szkolnych obchodów Dnia Nauczyciela by? pe?en pysznej zabawy!

zobacz zdjęcia »

Dzie? Drzewa

Dzie? Drzewa

Tak by?o podczas warsztatów plastyczno-ekologicznych z okazji "Dnia Drzewa". Dzi?kujemy uczniom Zespo?u Szkó? im. J. Kochanowskiego za wizyt? w naszej szkole!

zobacz zdjęcia »

Mstów integracyjnie z uczniami Szko?y Przysposabiaj?cej do Pracy

Mstów integracyjnie z uczniami Szko?y Przysposabiaj?cej do Pracy

Tak by?o na wycieczce do Mstowa!

zobacz zdjęcia »

Miejski Dzie? Inteligentnej Energii

Miejski Dzie? Inteligentnej Energii

Obchody Miejskiego Dnia Inteligentnej Energii mia?y miejsce na placu Biega?skiego w pi?tek, 28 wrze?nia. Byli?my tam!

zobacz zdjęcia »

Sprz?tanie ?wiata

Sprz?tanie ?wiata

W dniu 21 wrze?nia uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w Akcji "Sprz?tanie ?wiata 2018". Wyposa?eni w r?kawice i worki posprz?tali?my teren przy ul. ?w. Barbary nieopodal szko?y oraz w pobliskim parku. 

zobacz zdjęcia »