Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Innowacje dydaktyczne

 

Innowacja pedagogiczna „Jestem, potrafię” przeznaczona jest dla uczniów pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego, dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Autorkami programu są panie A. Makówka i p. A. Kołodziej. Program skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów.

Celem innowacji jest przybliżenie problematyki rozwoju osobowości ucznia od momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej, poprzez jej kontynuacje aż do momentu podjęcia decyzji związanej z wyborem zawodu i własnej przyszłości. Nauczyciele podejmując się realizacji tego programu przybliżają uczniom ich osobę, wszystkie zjawiska towarzyszące poznaniu samego siebie od wewnątrz oraz świat otaczający od najbliższej rodziny, kolegów a także zjawiska cywilizacyjne. Program dostrzega zagrożenia, które istnieją w otaczającym świecie jednocześnie poznając sposoby radzenia sobie z nimi lub ich unikania. Jednym z ważniejszym elementów programu jest wdrożenie dzieci w umiejętność korzystania z pomocy osób drugich i instytucji specjalnie do tego powołanych.

Zadaniem programu jest także wskazanie dóbr cywilizacyjnych i umiejętności ich wykorzystania w życiu każdego człowieka w celu własnego rozwoju. Uczniowie w ramach jego realizacji mają możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych, projekcji filmów, spotkaniach z interesującymi ludźmi, a także uczą się korzystania z różnych źródeł informacji (prasy, rozkładu jazdy środków komunikacji, informatorów, map, Internetu, itd.).

Zaletą programu jest długi czas jego realizacji, tematyka ściśle związana z programem nauczania na danym etapie a także szeroka dowolność jego realizacji przez każdego z nauczycieli.

Założenia innowacji to:
 •   przybliżenie samemu sobie własnej osoby,
 •   zapewnienie poczucia akceptacji samego siebie,
 •   poczucie przynależności do grupy, wspólnoty innych ludzi,
 •   poznanie własnych możliwości i potrzeb,
 •   stopniowanie zasad przystępności, trudności i indywidualizowanie każdego ucznia,
 •   wzbudzanie motywacji do działania i zdobywania wiedzy i umiejętności,
 •   twórcze, praktyczne zaangażowanie ucznia w realizację programu,
 •   wykształcenie prawidłowej postawy wobec otoczenia i zjawisk cywilizacyjnych,
 •   usprawnienie zaburzonych funkcji ruchowych, poznawczych,
 •   wdrożenie do podejmowania i rozwiązywania problemów cywilizacyjnych,
 •   wypracowanie nawyku wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia,
 •   wpojenie uczniowi nawyku właściwego komunikowania się i współpracy z otoczeniem,
 •  uwrażliwienie na zagrożenia społeczne i bezpieczeństwo własne oraz wykształcenie umiejętności unikania zagrożeń.