Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Organizowane konkursy

V Międzyszkolny konkurs plastyczny

Kocham moją Mamę”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym

przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas
I – III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

REGULAMIN  V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla młodszych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

Cele konkursu:

1. Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci.

2. Wykorzystanie różnych technik plastycznych w realizacji prac.

3. Integracja uczniów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Jest adresowany do młodszych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

  • w oddziałach przedszkolnych
  • w klasach I – III szkół podstawowych

3. Temat pracy brzmi: „Kocham moją Mamę”.

4. Technika wykonania prac jest dowolna, w dowolnym formacie.

5. Każdy z uczestników składa na konkurs 1 pracę plastyczną. Z jednej placówki mogą być przesłane maksymalnie 3 prace.

6. Każda praca powinna być czytelnie opisana (drukowanymi literami)

  • imię i nazwisko autora
  • wiek
  • adres placówki /szkoły/
  • imię i nazwisko opiekuna
  • telefon opiekuna lub przedszkola/szkoły
  • zgoda do przetwarzania danych – zał. nr 1

7. Prace należy składać lub przesyłać w terminie do 29 maja 2019 roku na adres:

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Ul. Św. Barbary 9/11

42- 200 Częstochowa

z dopiskiem – V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Kocham moją Mamę”.

 

Kryteria oceny prac:

- staranność i oryginalność wykonania pracy

- kompozycja pracy

- samodzielność wykonania pracy

 

Postanowienia końcowe:

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac. Głównym kryterium dopuszczenia pracy jest samodzielność jej wykonania.

2. Komisja konkursowa przyzna :

– nagrody rzeczowe i dyplomy: miejsce I, II, III, / laureaci /

– wyróżnienia w postaci dyplomów.

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

4. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone będzie 31 maja 2019 roku na stronie internetowej szkoły www.zssnr28.info . Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni indywidualnie po odbiór nagród w dniu 05.czerwca 2019 , który odbędzie się w czasie „ Dnia Rodziny ” w ZSS nr 28 w Częstochowie.

5. Prace uczniów nie będą zwracane po konkursie.

6. Nauczyciel przygotowujący dzieci do konkursu bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania prac konkursowych.

7. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlega ocenie komisji konkursowej.

8.Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres placówki oświatowej /szkoły /.

 

Organizatorzy konkursu:

Agnieszka Makówka

Anna Kołodziej

nauczycielki Szkoły Podstawowej

w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie