Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Deklaracja dostępności

 

      Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

      Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, www.zssnr28.info.

      Data publikacji strony internetowej: 2018-09-10

      Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • strona internetowa posiada narzędzia pozwalające na dobieranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki, a także zmianę czcionki na czytelną, ustawienia jasnego tła, negatywu lub skali szarości,
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki,
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, ani transkrypcji dla osób niewidomych lub słabowidzących,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

      Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-16.

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Patrycja Majewska (patrycja.wojtasik71@gmail.com).

      Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 34 3244652. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

      Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

      Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

      Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

      Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

      Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

      W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

      Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

      Dane adresowe: Zespół Szkół Specjalnych nr 28, 42-226 Częstochowa, ul. Św. Barbary 9/1.

      Do wejścia na portiernię od ul. Św. Barbary prowadzą schody. Wózki inwalidzkie mogą wjechać bramą wjazdową znajdującą sie również od strony ul. Św. Barbary. Drugie wejście poprzez bramę wjazdową jest monitorowane i otwierane automatycznie.

      Przed samym budynkiem szkolnym znajdują się schody oraz pochylnia – podjazd dla wózków inwalidzkich.

      Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

      Przed bramą wjazdową Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

      Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń mozna wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

      Brak możliwości skorzystania z bezpłatynych usług tłumacza migowego.

      W budynku są jedynie oznaczenia w alfabecie Brailla na drzwiach do każdej sali lekcyjnej, toalety.

 

 

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 8 marca 2024 r.