Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Innowacje pedagogiczne

 

Innowacja pedagogiczna „Jestem, potrafię”

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego, dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Autorkami programu są panie A. Makówka i p. A. Kołodziej. Program skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów.

Celem innowacji jest przybliżenie problematyki rozwoju osobowości ucznia od momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej, poprzez jej kontynuacje aż do momentu podjęcia decyzji związanej z wyborem zawodu i własnej przyszłości. Nauczyciele podejmując się realizacji tego programu przybliżają uczniom ich osobę, wszystkie zjawiska towarzyszące poznaniu samego siebie od wewnątrz oraz świat otaczający od najbliższej rodziny, kolegów a także zjawiska cywilizacyjne. Program dostrzega zagrożenia, które istnieją w otaczającym świecie jednocześnie poznając sposoby radzenia sobie z nimi lub ich unikania. Jednym z ważniejszym elementów programu jest wdrożenie dzieci w umiejętność korzystania z pomocy osób drugich i instytucji specjalnie do tego powołanych.

Zadaniem programu jest także wskazanie dóbr cywilizacyjnych i umiejętności ich wykorzystania w życiu każdego człowieka w celu własnego rozwoju. Uczniowie w ramach jego realizacji mają możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych, projekcji filmów, spotkaniach z interesującymi ludźmi, a także uczą się korzystania z różnych źródeł informacji (prasy, rozkładu jazdy środków komunikacji, informatorów, map, Internetu, itd.).

Zaletą programu jest długi czas jego realizacji, tematyka ściśle związana z programem nauczania na danym etapie a także szeroka dowolność jego realizacji przez każdego z nauczycieli.

Założenia innowacji to:
 •   przybliżenie samemu sobie własnej osoby,
 •   zapewnienie poczucia akceptacji samego siebie,
 •   poczucie przynależności do grupy, wspólnoty innych ludzi,
 •   poznanie własnych możliwości i potrzeb,
 •   stopniowanie zasad przystępności, trudności i indywidualizowanie każdego ucznia,
 •   wzbudzanie motywacji do działania i zdobywania wiedzy i umiejętności,
 •   twórcze, praktyczne zaangażowanie ucznia w realizację programu,
 •   wykształcenie prawidłowej postawy wobec otoczenia i zjawisk cywilizacyjnych,
 •   usprawnienie zaburzonych funkcji ruchowych, poznawczych,
 •   wdrożenie do podejmowania i rozwiązywania problemów cywilizacyjnych,
 •   wypracowanie nawyku wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia,
 •   wpojenie uczniowi nawyku właściwego komunikowania się i współpracy z otoczeniem,
 •  uwrażliwienie na zagrożenia społeczne i bezpieczeństwo własne oraz wykształcenie umiejętności unikania zagrożeń.

 

 

 

Innowacja pedagogiczna „Coś z niczego – drugie życie niepotrzebnych przedmiotów”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy III Przysposabiającej do Pracy. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach np. zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu.

Innowacja dotyczy praktycznego działania młodzieży w klasie przysposabiającej do pracy i jego nadrzędnym celem jest usprawnianie manualne, praktyczne działanie, nabycie nowych umiejętności z zakresu stolarstwa i umiejętności praktyczno-technicznych. Uczniowie usprawniać i nabywać będą takie kompetencje kluczowe jak:  inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się. Wielu uczniów naszej szkoły, może pochwalić się nieprzeciętnymi zdolnościami manualnymi i artystycznymi. Potrafią pięknie malować, tworzyć prace plastyczne, które wyróżniają się dużą pomysłowością.

Innowacja „Coś z niczego – drugie życie niepotrzebnych przedmiotów” jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i umiejętności. Zajęcia praktyczno – techniczne są dla uczniów wspaniałą zabawą, sposobem na odreagowanie nadmiernych napięć emocjonalnych. Są bardzo ważnym elementem ich terapii i wspomagania rozwoju, prowokują one uczniów do samodzielnego wysiłku, dają wiele radości podczas pracy z materiałem plastycznym, pozwalają doskonalić swoje umiejętności techniczne. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby ich wytwory mogły być wyeksponowane i pokazane innym. Jest to forma doceniania, nagrodzenia i dowartościowania autora pracy. Stąd pomysł, w którym uczniowie będą mieli możliwość tworzenia prac, renowacji starych rzeczy, a następnie zaprezentowania ich na forum szkoły.

 

 

Innowacja pedagogiczna "W zgodzie z naturą -cztery pory roku w ogrodzie"

Innowacja pedagogiczna "W zgodzie z naturą - cztery pory roku w ogrodzie" została wprowadzona od 01.09.2019r. i będzie realizowana  przez okres minimum dwóch lat. Minimalny czas trwania (dwa lata) jest uzależniony od procesów przyrodniczych zachodzących w przyrodzie i minimalnego okresu wegetacji poszczególnych roślin.

Wyżej wymieniana innowacja będzie realizowana w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 w Częstochowie, w klasach I-III, w ramach zajęć przysposobienia do pracy, przez nauczycieli przysposobienia do pracy.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą od 2 do 4 godzin tygodniowo w każdej klasie.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentować uczniom całościowy zakres prac i obowiązków w zawodzie ogrodnik. Ma ona pokazać , że ogrodnikiem może zostać prawie  każdy, kto lubi kontakt z przyrodą, oraz zachęcić naszych uczniów do wykonywania tego zawodu. 

 

 

Innowacja pedagogiczna "Sztuka nieoczywista"

Innowacja pedagogiczna Sztuka nieoczywista będzie wprowadzona od 01.09.2020 r. i realizowana  przez okres dwóch lat.

Wyżej wymieniana innowacja będzie realizowana w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28 w Częstochowie (klasy IV-VIII) oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 w Częstochowie (klasy I-III) przez autorów innowacji – nauczycieli oby dwóch szkół.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentować uczniom wartość określonych tekstów kultury i dzieł sztuki. Jako cel nadrzędny autorki założyły zaprezentowanie kierunków wyrazu artystycznego, z którymi uczniowie stykają się nierzadko w życiu codziennym lub z którymi nigdy nie miały do czynienia, aby poprzez wzbudzenie ciekawości zaproponowaną nowością zachęcić ich do pogłębiania swoich zainteresować wszelako rozumianą sztuką. Innowacja ma pomóc odkrywać dotąd nieznane obszary sztuki oraz ukazać, że twórcą stać się może każdy.

Na podstawie obserwacji ciekawości uczniów oraz przeprowadzonych z nimi rozmów, a także przychylności do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju zajęciach warsztatowych możemy powiedzieć, że uczniowie z dużym zainteresowaniem uczą się umiejętności społecznych podczas możliwości integracji we własnym gronie oraz w trakcie interakcji z innymi. Chcemy również udowodnić, że obcowanie ze sztuką może przynieść wiele korzyści, otworzyć uczniów na wartość artystyczną obiektu oraz uwrażliwić na świadome pojmowanie otaczającej przestrzeni.

Rozwijanie pasji artystycznych pozwoli naszym uczniom nie tylko pogłębić ich wiedzę o sztuce i wytworach kultury, ale także wzmocnić więzi międzyludzkie, nabyć umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, również poprzez ekspresję artystyczną.

 

 

Innowacja pedagogiczna „Wesoła matematyka”

 

Wiadomości i umiejętności potrzebne do zwiększenia samodzielności i optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie osoby niepełnosprawnej związane są ściśle z kształtowaniem pojęć matematycznych. Jest to proces ciągły i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego. Uczenie matematyki, dobrze jest wpleść świadomie w codzienność. Procesy intelektualne, od których zależą efekty w uczeniu się matematyki mają szeroki zakres gdyż służą dzieciom do klasyfikowania i tworzenia wszelkich pojęć, tworzenia logicznych wypowiedzi, polepszania spostrzegania, przewidywania skutków na bazie dostrzeżonych przyczyn oraz sprawnego liczenia.

Fundamentem najnowszych koncepcji uczenia się jest uczenie się w działaniu, czyli nauka przez gromadzenie doświadczeń.Rzeczywiste uczenie odbywa się poprzez doświadczenie, które angażuje umysł i emocje, co w  procesie uczenia się  dzieci niepełnosprawnych jest niezbędne w nabywaniu wiadomości i umiejętności. Kluczowym aspektem procesu uczenia się jest też samoocena. Istotą programu „Wesoła matematyka” było opracowanie pakietu zajęć realizujących treści matematyczne w różnych rodzajach aktywności dziecięcej, pozwalających na osiągnięcie sukcesu i budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja”.

Program jest połączeniem czynnościowego nauczania matematyki z różnymi formami aktywności plastycznej, konstrukcyjnej, technicznej i komputerowej.

Innowacja pedagogiczna „Wesoła matematyka” jest realizowana od roku szkolnego 2019/2020.

Zapraszamy do zakładki "Gry i zabawy", gdzie można obejrzeć przykładowe zajęcia realizowane w ramach innowacji.

           

Innowacja pedagogiczna „Doświadczam więc jestem” 

Innowacja pedagogiczna „Doświadczam więc jestem” to program pracy terapeutycznej realizowany w II półroczu roku szkolnego 2017/2018. Program realizowany był na zajęciach rozwijających kreatywność, z wykorzystaniem elementów programu Smyko-Multisensoryka p. Agnieszki Charęzińskiej.

Innowacja dotyczyła stosowanych metod i ich oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z dziećmi.

Celami innowacji było: wspieranie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez:

 •          stymulacja wszystkie zmysłów podczas ukierunkowanych zabaw
 •          zapewnienie możliwości ruchu
 •          doskonalenie motoryki małej poprzez ćwiczenia i zabawy precyzyjne
 •          stymulacja mająca na celu lepsze opanowanie technik szkolnych
 •          rozwijanie kreatywności i poczucia sprawstwa podczas zabaw
 •          motywowanie rodziców do wspólnego uprawiania sportu z dzieckiem

Celem innowacji było również określenie profilu sensorycznego uczniów wg W. Dunn.

Profil sensoryczny to określenie obszarów oraz stopnia wrażliwości zmysłowej konkretnego dziecka. Profile sensoryczne są inne u każdego dziecka. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia dużej ilości stymulacji sensorycznej dla dzieci z wysokim progiem pobudzenia a ograniczenia stymulacji u dzieci z progiem niskim.

U uczniów objętych innowacją stwierdzałam m.in. potrzebę dużej stymulacji sensorycznej w zakresie układu przedsionkowo-proprioceptywnego, aż by się chciało powiedzieć: ławki żegnajcie.

 

 

Innowacja pedagogiczna „ Muzykoterapia integralna”

Muzykoterapia Integralna to szeroko pojęta praca z ciałem  na poziomie wielu zmysłów oraz ruchu kreatywnego i rozwijającego a także łączenie ze sobą sztuki jaką jest muzyka, taniec/ruch oraz plastyka.

Główne założenia pracy na zajęciach innowacyjnych to:

-  praca z ciałem na poziomie wielu zmysłów oraz ruchu kreatywnego i rozwijającego

-  połączenie kilku sztuk artystycznych ze sobą: muzyki, ruchu/tańca oraz plastyki

- granie na instrumentach etnicznych: bęben oceaniczny, bębny djembe, drumle, różnego rodzaju grzechotki (z drewna, trawy i tykwy), kołatki, guira, shakery, marakasy, klawesy, różnego rodzaju dzwonki, tingshe, balafon, kalimby i karimby)

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei otwierania się na muzykę i świadomego jej przeżywania z wykorzystaniem metody Muzykoterapii Integralnej. Ma ona zachęcać i motywować uczniów z niepełnosprawnością do wyrażania siebie poprzez ruch,i wielozmysłowe działania artystyczne  z wykorzystaniem instrumentów etnicznych.

 

 

Innowacja pedagogiczna "Ekologiczni na co dzień"

Adresatami innowacji są uczniowie klas  I/II c, II b, III a Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania
w kolejnym roku szkolnym.  Zajęcia odbywają się  w ramach zajęć obowiązkowych funkcjonowanie osobiste i społeczne, jako element godziny lekcyjnej – 2 godziny w miesiącu.

Tematyka zajęć koncentruje się wokół następujących bloków tematycznych:

 • przyczyny i przykłady degradacji naturalnego środowiska człowieka,
 • formy ochrony przyrody, w tym gatunki roślin i zwierząt chronionych,
 • sposoby segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych,
 • ochrona czystości powietrza,
 • sposoby oszczędzania wody i energii,
 • rodzaje odnawialnych źródeł energii,
 • ekologiczna żywność i uprawy.

Głównym celem prowadzonych działań jest  uświadomienie uczniom potrzeby ekologicznego trybu życia na co dzień poprzez podejmowanie różnych działań przyjaznych środowisku oraz    uwrażliwianie na przejawy jego degradacji. Zdobycie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej przyczyni się do poszerzenia świadomości ekologicznej, szczególnie dotyczącej segregacji odpadów, recyklingu, racjonalnego wykorzystania wody i energii, zdrowego odżywiania, rozwijania pozytywnych zachowań wobec ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka. Upowszechnianie proekologicznych nawyków i zachowań poprzez naukę ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, oraz w najbliższym środowisku i podejmowanie konkretnych działań wpłynie na ukształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.