Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Nabór uczniów

Nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 oraz Szkoły Przysposabiającej
do Pracy nr 5:

 

Do klas pierwszych obu typów szkół przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej w oby dwóch typach szkół wchodzącychw skład zespołu jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej odpowiedniego typu szkoły: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 bądź Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5;

b) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (jeśli aplikacja dotyczy ucznia szkoły przysposabiającej do pracy);

c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły;

d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu Częstochowy.

 

Do klas i oddziałów pierwszych już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego.

 

 

Nabór do pozostałych klas Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 oraz Szkoły Przysposabiającej
do Pracy nr 5:

(II-VIII klasa szkoły podstawowej oraz II-III klasa szkoły przysposabiającej do pracy)

 

Rekrutacja uczniów do pozostałych klas i oddziałów we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu trwa przez cały rok szkolny.

 

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28 bądź Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły;

b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu;

c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego;

d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu Częstochowy.