Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Zajęcia dydaktyczne

 

Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone przepisami prawakoncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Wspomagamy  i ukierunkowujemy indywidualny, wszechstronny rozwój ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  nauczani są w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

 

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,  nauczani są w oparciu o podstawę programową kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

 

Staramy się wypełniać należycie wszystkie cele, jakie stawia przed nami powyższy dokument:

 

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

 

W szkole podstawowej wyodrębnia się:

1) zajęcia edukacyjne:

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,

c) zajęcia rozwijające kreatywność,

d) wychowanie fizyczne,

e) religia (nieobowiązkowa);

2) zajęcia rewalidacyjne.

 

Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia. Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze sobą powiązane, rodzaje zajęć.

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat.

 

Głównym zadaniem tego etapu edukacji jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i w załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.

 

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wyodrębnia się:

1) zajęcia edukacyjne:

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,

c) zajęcia kształtujące kreatywność,

d) przysposobienie do pracy,

gospodarstwo domowe;

przygotowywanie i podawanie potraw;

rękodzieło;

stolarstwo;

ogrodnictwo;

zdrowie i higiena, pierwsza pomoc;

technologia informacyjna i biurowa;

praca i wypoczynek.

e) wychowanie fizyczne,

f) religia (nieobowiązkowa);

2) zajęcia rewalidacyjne.