OGŁOSZENIE O PROJEKCIE

Szanowni Państwo

Dzisiaj 12.02.2018 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do projektu "Uśmiechnięta szkoła" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną oraz z poniższą instrukcją dot. rekrutacji i postępowanie zgodnie z nią:

Nabór do projektu trwa od 12.02.2018 r. do 27.02.2018 r. W tym czasie Koordynatorzy/ki szkolni/e przyjmują dokumenty od uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek. Koordynatorem szkolnego projektu jest: Pani Dorota Kamińska oraz Pan Zbigniew Patrzykont.

Kandydaci do projektu muszą złożyć u Koordynatorów/ek szkolnych następujące dokumenty:

- uczniowie/uczennice: formularz zgłoszeniowy (załączniki 5), oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 12), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia/uczennicy (załącznik nr 13), rekomendację do udziału w projekcie (załącznik nr 14)

- nauczyciele/nauczycielki: formularz zgłoszeniowy (załączniki 10), oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 12), dokument potwierdzający zatrudnienie w szkole objętej wsparciem w charakterze nauczyciela/nauczycielki uczących uczniów/uczennice z niepełnosprawnością, diagnozę stopnia przygotowania nauczyciela/ki do pracy z uczniem/uczennicą z niepełnosprawnością w odniesieniu do analizy zapotrzebowania szkoły na określone umiejętności (załącznik nr 15), rekomendację do udziału w projekcie (załącznik nr 16).

Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia/uczennicy:

- na dokumencie należy rozpoznać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia/uczennicy oraz wykazać zakres w jakim uczeń wymaga wsparcia rozwojowo-edukacyjnego, przy czym należy konkretnie wskazać jakie zajęcia specjalistyczne oraz rozwijające spośród tych na które zgłasza się uczeń/uczennica są dla danego ucznia/uczennicy wskazane i dlaczego


Rekomendacja wychowawcy:

- do każdych zajęć należy sporządzić odrębną rekomendację,

- na dokumencie należy, na podstawie diagnozy wykazać w jakim stopniu (w skali 0-5) uczeń jest rekomendowany do poszczególnych zajęć wykazanych w diagnozie

- punktacja musi odpowiadać zajęciom, na które zgłasza się uczeń/uczennica 

Diagnoza stopnia przygotowania nauczyciela/ki do pracy z uczniem/uczennicą z niepełnosprawnością w odniesieniu do analizy zapotrzebowania szkoły na określone umiejętności

- należy rozpoznać stopień przygotowania nauczyciela/ki do pracy z uczniem/uczennicą z niepełnosprawnością oraz wykazanie w jakim zakresie nauczyciel/nauczycielka wymagają wsparcia szkoleniowego.

Rekomendacja do udziału nauczyciela w projekcie

Rekomendacja, przygotowana w oparciu o przeprowadzoną diagnozę powinna punktowo (w skali 0-5) odnosić się do poszczególnych szkoleń na jakie zgłosił się nauczyciel/nauczycielka.

W przypadku jeżeli do udziału w projekcie zgłasza się dyrektor szkoły, diagnozę oraz rekomendację podpisuje Naczelnik Wydziału Edukacji.

-do każdego szkolenia, należy sporządzić odrębną rekomendację.

.

Dyrektor ZSS NR 28

Agnieszka Cupiał