Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Historia placówki

 

Szkoła Podstawowa nr 28 powstała 22 września 1952 roku. Została przeniesiona ze Zbrosławic koło Bytomia na miejsce zakładu dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, który mieścił się w Częstochowie przy ul. Barbary 9/11 i prowadzony był przez siostry zakonne. Pierwszą kierowniczką szkoły była pani Kazimiera Dudkiewicz. W roku szkolnym 1954/55 kierowniczką szkoły została pani Krystyna Klajn.

 

Nasza szkoła w 1952 r.

 

W pierwszych latach mało było dzieci z kalectwem wynikającym z chorób układu nerwowego. Pod względem intelektualnym uczniowie byli w normie intelektualnej. W ramach dodatkowych zajęć wprowadzono przysposobienie zawodowe z zakresu szewstwa i introligatorstwa. Nauczanie zawodu w wielu przypadkach stanowiło podstawę wyrównania szans dzieci niepełnosprawnych i włączenie ich w życie społeczne.

 

Z biegiem lat zmienił się profil kalectw dziecięcych. Przybywało coraz więcej dzieci po przebytej chorobie Heinego-Medina, z mózgowym porażeniem dziecięcym, wodogłowiem z dysfunkcjami pochodzenia rdzeniowego ośrodkowego układu nerwowego, a ponadto z wadami wzroku, mowy i słuchu. Nauczyciele realizowali wówczas program siedmioletniej szkoły podstawowej.

 

W roku szkolnym 1963/64 szkoła została przekwalifikowana na placówkę typu specjalnego, z programem nauczania przeznaczonym dla szkół specjalnych. Część uczniów przebywała wówczas w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym, część dochodziła z miasta. Uczniowie rekrutowali się z terenu całej Polski.

 

W roku szkolnym 1971/72  kierowniczka szkoły pani Krystyna Klajn odeszła na emeryturę, nową dyrektorką szkoły została pani Grażyna Surlej, dotychczasowa nauczycielka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr  23. Podstawowym warunkiem pełnej realizacji zadań szkoły było stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej z niezbędnym wyposażeniem zasadniczym i specjalistycznym, korzystnym dla dzieci niepełnosprawnych.

 

W lutym 1978 roku przeprowadzono w szkole kapitalny remont, trwający cztery lata.

 

 

Odbiór techniczny budynku

 

Z dniem 1 września 1991 roku dyrektorką szkoły została  wybrana z konkursu pani mgr Irena Tajak. Szkoła liczyła wówczas 8 oddziałów i 3 oddziały przyszpitalne.

 

W roku szkolnym 1999/2000 placówka zmieniła strukturę, staliśmy się Zespołem Szkół Specjalnych nr 28, w której mieściła się Sześcioletnia Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum Specjalne. 

 

Olimpiada Specjalna 1993

 

W roku szkolnym 2014/15 dyrektorem szkoły została pani mgr Agnieszka Cupiał.

 

 

1 września 2016 roku powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Nauka w szkole jest ostatnim etapem kształcenia przygotowującego do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

 

Obecnie placówka przyjmuje uczniów z terenu całej Polski.