Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Koła zainteresowań

 

 

Koło kulinarne

Głównym celem zajęć jest zainteresowanie dzieci przygotowywaniem potraw jako umiejętnością pożyteczną, przydatną w życiu codziennym, jak również, jako formą spędzania czasu wolnego, pozwalającą rozwinąć się w interesującą pasję życiową. Na zajęciach koła uczniowie zapoznają się z tematyką zdrowego odżywiania. Zdobywane umiejętności przygotowywania posiłków – gotowania prostych dań obiadowych, przygotowywania sałatek i surówek, pieczenia ciast i ciasteczek pozwala na naukę sporządzania listy zakupów artykułów spożywczych niezbędnych w kuchni na bieżąco oraz potrzebnych na zaplanowane potrawy. Uczniowie doskonalą umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, ułatwiającym pracę w kuchni oraz poznają jego wszechstronne zastosowania.

 

Koło regionalne

Głównym zadaniem tej dziedziny zainteresowań naszych uczniów jest stworzenie konkretnego klimatu do realizacji tematyki regionalnej. Praca uczniów w szkole sprzyja dostrzeganiu przez nich związków łączących rodziny i ich samych z dziedzictwem wspólnoty lokalnej. Mobilizuje do częstej obserwacji najbliższego środowiska. Daje możliwość aktywnego uczestnictwa w ocaleniu od zapomnienia dziedzictwa kulturowego regionu częstochowskiego i Śląska. Wyzwala aktywność poznawczą i wpływa na wszechstronne kształtowanie osobowości dziecka. Szacunek do tego, co najbliższe, czyli do domu rodzinnego, ojcowizny, kultury ma wymiar wychowawczy. Dzięki działaniom zaproponowanym w pracy koła (np.: przyrządzanie potraw regionalnych) uczeń ma okazję do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze lokalnej.

 

Koło plastyczne

Plastyka jest dziedziną sztuki, która stwarza możliwości rozwoju każdego dziecka w wieku szkolnym.  Celem zajęć koła plastycznego jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.

 

Koło muzyczne

Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, pomaga mu w trudnościach dnia codziennego, rozwija jego wrażliwość i pobudza wyobraźnię. Udział w zajęciach koła pozwala uczniowi na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i umiejętności muzycznych poprzez śpiew, wspólne muzykowanie, naukę gry na instrumentach, przygotowywanie występów artystycznych

 

Koło informatyczne

Zajęcia koła informatycznego odbywają się w naszej szkole w nowocześnie urządzonej pracowni komputerowej. Stanowią one jedną z najbardziej pożądanych form wzbogacających realizację programu nauczania z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Podczas zajęć uczniowie są przygotowywani do życia w społeczeństwie informacyjnym, nabywają umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną w różnych dziedzinach życia.

 

Koło sportowe

Ruch jest jedna z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów. Ruch jest motorem i źródłem życia. Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju. Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność.

Sportowe zajęcia pozalekcyjne regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Pomagają także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami.

Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u wychowanków chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach  koła sportowego.

 

Koło teatralne

Teatr rozwija twórczą aktywność, wiarę w siebie, wyzwala kreatywne postawy, rozwija wrażliwość estetyczną, integruje uczniów, uczy tolerancji, wzajemnego szacunku oraz wskazuje alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego. Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Na zajęciach dzieci ćwiczą sztukę poprawnej wymowy, poprawiają dykcję, śpiewają, często wykonują również dekoracje do wystawianych przedstawień. Oglądają sztuki teatralne i same w nich uczestniczą. Biorą również czynny udział w konkursach recytatorskich i teatralnych, co przynosi wymierne sukcesy w postaci wielu zwycięstw.

 

Koło ekologiczne

W zajęciach koła uczestniczą uczniowie całego zespołu szkół. Na zajęciach członkowie koła starają się jak najlepiej poznać najbliższe środowisko przyrodnicze, po to, aby wszelkie działania, których się podejmują, były skierowane na jego poprawę. Działalność koła jest związana z wieloma przedsięwzięciami: wycieczkami, imprezami, warsztatami czy konkursami.